Uued WHO lepingud: kas probleemile viitajate sildistamise asemel ei peaks hakkama asja ühiskonnas arutama?

49 Ühendriikide senaatorit: WHO lepingud ohustavad suveräänsust.

Kaari Saarma

6. mai 2024

Kaari Saarma

Kui meeldib:
Jaga postitust:
Toeta järgmise loo valmimist
Toetan

Kui inimesi, kes Eestis juhivad tähelepanu WHO uute lepetega seotud probleemidele, sildistatakse meie ajakirjanduse peavoolus vaktsiinivastasteks ja vandenõuteoreetikuteks, siis sama silt tuleks külge panna ka 49-le Ameerika Ühendriikide senaatorile, kes samuti WHO-ga seoses probleeme näevad. Või oleks ehk targem asja üle argumenteeritult ühiskonnas arutleda?

Kui Maailma Terviseorganisatsiooni (World Health Organization – WHO) lepingute muudatuste problemaatilisusele on Eestis alates 2023. aastast korduvalt tähelepanu juhtinud MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased ning MTÜ World Council for Health Estonia, siis Ameerika Ühendriikides teevad seda nüüd juba kümned senaatorid. 1. mail 2024 Ühendriikide presidendile Joe Bidenile esitatud 49 senaatori poolt allkirjastatud pöördumises1 peetakse vastuvõetamatuks WHO volituste võimalikku laienemist terviseriski hädaolukordades. Kirjas on lühidalt ja konkreetselt välja toodud WHO olematu pädevus edasiste pandeemiate koordineerijana:

WHO läbikukkumine COVID-19 pandeemia ajal oli sama täielik kui ettearvatav ning tekitas püsivat kahju meie riigile. Ühendriigid ei saa endale lubada ignoreerida WHO suutmatust täita oma kõige elementaarsemat ülesannet ning peavad nõudma WHO-s ulatuslikke reforme enne, kui kaalutakse rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (IHR) muudatusi või mõnda uut pandeemiaga seotud lepingut, mis suurendaks WHO volitusi.

…….

WHO kõige viimane avalikult kättesaadav mustand oma uuest pandeemialepingust on surnult sündinud. Selle asemel, et lahendada WHO hästi dokumenteeritud puudusi, keskendub leping ettenähtud ressursside ja tehnoloogiate ülekandmisele, intellektuaalomandi õiguste lammutamisele, sõnavabaduse piiramisele ja WHO võimestamisele.”

Selleks, et olla paremini ette valmistunud tuleviku pandeemiateks, tuleb kriitiliselt analüüsida eelmist, sh teha kasutatud meetmete kulu-tulususe analüüs. Abinõud, mida tervisekriisi olukorras kasutatakse, et tohi kahjustada inimeste tervist rohkem, kui väidetavalt ohtlik patogeen ise.

Senaatorid toonitavad oma kirjas Covid-19 pandeemia päritolus selgusele jõudmise tähtsust. Kui tegemist oli laborilekkega, siis milliseks kujuneb meie tulevik ja pandeemiate tõenäosus, kui pandeemilise potentsiaaliga tüvesid uurivaid laoboreid kerkib justkui seeni pärast vihma? Laborilekkeid juhtub paraku tihedamini, kui meile meeldiks arvata. Eellepingud vaktsiinitootjafirmadega ja viimaste täielik vabastus vastutusest, sealjuures ka siis, kui tooted kukuvad välja ebakvaliteetsed, ebaefektiivsed või on suisa ohtlikud, on iga tootjafirma unelm, kuid ei toimi päris kindlasti mitte rahvatervise huvides.

Ameerika Ühendriikide vabariiklastest saadikud pöördusid president Joe Bideni poole kirjaga, milles ütlesid, et WHO volituste laiendamist terviseriski hädaolukordades peetakse vastuvõetamatuks. Üks allakirjutanutest oli ka senaator Ron Johnson. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons.

See, milliseid meetmeid tuleviku tervisekriisides oodata võib, saab selgemaks üsna pea. Samuti selgub, kas me oleme koroonakriisist õppinud või mitte. Nimelt toimub mai lõpus 77. Maailma terviseassamblee, kus on plaanitud WHO rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (IHR)2 ja pandeemialeppe3, hääletamine liikmesriikide poolt.

Kõne all on seega kaks dokumenti, mille jõustumise tingimused on erinevad. Kui pandeemialepe võetakse Terviseassambleel vastu, esitatakse see heaks kiitmiseks Eesti Vabariigi Valitsusele ning seejärel ratifitseerimiseks Riigikogule. Kui aga Terviseassambleel võetaks vastu tervise-eeskirjade muudatused, jõustuksid need Eestis vaikimisi, ilma vajaksid ratifitseerimist Riigikogus.

Kas hääletus 77. Maailma Terviseassambleel tervise-eeskirjade lõplike muudatuste osas ka läbi läheb, on küsitav, kuna WHO on rikkunud samade tervise-eeskirjade artikli 55 lõiget 2. Vastavalt nimetatud lõikele peab WHO peadirektor edastama tervise-eeskirjadesse planeeritud muudatuste lõpliku teksti kõikidele liikmesriikidele vähemalt neli kuud enne Terviseassamblee toimumist. Kuna seda ei ole toimunud, pole liikmesriikidel olnud võimalik kujundada oma seisukohta planeeritavate muudatuste osas.

Arutelu asemel alusetult sildistav ajakirjandus

Eesti peavoolumeedias on WHO lepete käsitlus seni olnud äärmiselt vähene. Seetõttu on suur rõõm tõdeda, et viimaks on Postimees otsustanud kajastada nii riiklikult kui üksikisiku tasandil olulist teemat.

3. mail avaldatud Postimehe teemakajastust lugedes võis kriitilist lugejat tabada aga pettumus. Nimelt seotakse artiklis WHO lepete teema nii sõnas kui pildis vandenõu ja vaktsiinivastasusega. Sisulise teemakäsitluse asemel saab lugeda ümmargust juttu, kus puuduvad isegi viited alusdokumentidele. Rääkimata sellest, et kommentaari oleks küsitud üheltki rahvusvahelise õiguse spetsialistilt.

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased ning MTÜ World Council for Health Estonia on juba alatest 2023. aastast pöördunud ametkondade poole murega WHO lepingumuudatuste võimalike negatiivsete tagajärgede pärast. Novembris 2023 algatatud ja üle 6000 allkirja kogunud kollektiivne pöördumine4 toob tervise-eeskirjade tööversioonist välja punktid, mis võivad olla ohuks meie riigi autonoomsetele otsustele ja põhiseaduslikule korrale.

Mullu novemrbis WHO teemal algatatud petitsioon kogus lühikese ajaga enam kui 6200 allkirja. Foto: kuvatõmmis.

Et 6000 allkirja kogunud pöördumises esitatud väidete ümberlükkamist saaks tõsiselt võtta, maksaks toetuda kas sama dokumendi teistele punktidele või mõnele muule riiklikule või rahvusvahelisele lepingule, mis on ülimuslik kõne all oleva lepingu suhtes.

Paraku napib meil WHO uute lepete teemal tasakaalukat ja andmepõhist arutelu. Kahetsusväärselt on tekkinud kaks leeri – ühes äärmuses on mõnede aktivistide ülesköetud sõnavõtud ning teises äärmuses teatud ametnike kriitikavaba usaldus WHO suunal.

Kuigi Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni juht Liisa Pakosta (Eesti 200) möönab Postimehe artiklis, et pandeemialeppe arutelu võiks tuua huvilistele lähemale, on ta tegelikult sisulist arutelu järjekindlalt vältinud. Kollektiivset pöördumist käsitleval kohtumisel Riigikogu EL asjade komisjonis jäi olemata petitsiooni faktitäpne ja detailne käsitlus, selle asemel püüti petitsiooni esitajaid seostada nii vandenõuteoreetikute kui Venemaa mõjuagentidega ning kahtlustati, et kogu teemapüstitus võib olla info-operatsioon.

Ka sotsiaalministeeriumi nõunik Kerli Reintamm väidab artiklis, et „Enamik neist võtetest, mida IHR sisaldab, on maailmas ennast tõestanud.“ Jääb arusaamatuks, milliseid võtteid Reintamm silmas peab? Kas neidsamu, mida kasutati Covid-19 kriisis ja mis on tänaseks tagantjärgi kohtulikult ebaseaduslikeks tunnistatud?

Reintammi väidete põhjal tundub tema käsutuses olevat sama dokumendi mingi teine versioon, sest viimases läbirääkimise mustandis ei viidata ei IHR muudatusettepanekute soovituslikule iseloomule ega liikmesriikide autonoomsetele otsustele. Artikli 59 lõige 3 võtab teema üsna konkreetselt kokku.

Artikkel 59 Jõustumine; tagasilükkamise või reservatsioonide periood [Selle artikli muudatused jõustuvad 31. mail 2024]

….

3. Kui riik ei suuda oma siseriiklikke õigusnorme ja halduskorraldust täielikult kohandada nende määrustega artikli 2 lõikes sätestatud perioodil, esitab see riik artikli 1 lõikes määratud perioodil direktorile avalduse väljajätmiste kohta ja viib need läbi hiljemalt 12 kuu jooksul pärast nende määruste jõustumist selle liikmesriigile.“

Kui lugeja soovib täiendavat informatsiooni, siis IHR muudatusettepanekute 17. aprilli versiooni võrdlust 2005. aastast kehtiva versiooniga on võimalik näha Door to Freedom kodulehel.

Need on teemad, mis puudutavad meid igaüht. Tänaseks on paljude riikide rahvasaadikud seisukohal, et WHO lepingu muudatused võivad olla ohuks riikide suveräänsetele otsustele.

Esmaspäeval, 6. mail 2024 algusega kl 15:00, toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis pressikonverents „Inimõigused WHO ja EL kliima- ja tervisepoliitika tõmbetuultes”. Teiste hulgas esineb seal ka Ameerika Ühendriikide jurist Reggie Littlejohn, kes teeb ettekande WHO lepingute värskeimatest muudatustest 2024. aasta aprilli seisuga. Littlejohn on andnud Ühendriikide Kongressis tunnistusi kaheksa korda. Ta on pidanud infotunde ja sõnavõtte Euroopa, Suurbritannia, Iirimaa ja Kanada parlamendis, Haagis, ÜROs, välisministeeriumis, Valges Majas ja Vatikanis. Ettekandega esineb ka rahvatervise teadlane dr Tess Lawrie, kel on selja taga aastatepikkune koostöö WHO-ga. Pressikonverents on sünkroontõlkega ning tasuta.

Viited:

  1. Letter United States Senate. May 1. 2024. https://sovereigntycoalition.org/wp-content/uploads/2024/05/WHO-letter-to-Biden-signed_5-1-24.pdf ↩︎
  2. Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005) (WGIHR) Proposed Bureau’s text for Eighth WGIHR Meeting, 22–26 April 2024, 17 April 2024. https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr8/WGIHR8_Proposed_Bureau_text-en.pdf ↩︎
  3. WHA77.1 WHO Pandemic Agreement. Discussion draft of 16 April 2024. https://www.keionline.org/wp-content/uploads/INB-WHA-resolution-771-draft-16.04.pdf ↩︎
  4. Märgukiri WHO Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade muudatusettepanekute teemal. 29. nov. 2023. https://meedikud-teadlased.ee/poordumised/margukiri-who-rahvusvaheliste-tervise-eeskirjade-muudatusettepanekute-teemal ↩︎
Liitu meie uudiskirjaga
See on kõige kindlam viis end vabaduste teemaga kursis hoida.

Me hindame sinu privaatsust ja ei jaga sinu kontaktandmeid mitte kellegi teisega. Tutvu meie privaatsustingimustega.

Kommentaaride teavitused
Teavitus
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments