Petitsioon WHO võimupiiride laiendamise vastu

Valitsusel palutakse WHO tervise-eeskirjade muutmisega mitte nõustuda.

Kui meeldib:
Jaga postitust:
Toeta järgmise loo valmimist
Toeta täna

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased algatas veebilehel rahvaalgatus.ee petitsiooni, milles esitatakse valitsusele ja riigikogu liikmetele palve teavitada Maailma Terviseorganisatsiooni (World Health Organisation – WHO) peadirektorit, et Eesti ei nõustu Rahvusvaheliste Tervise-eesirjade muutmisega.

Petitsiooni ühe algataja Kaari Saarma sõnul on praegu WHO-s käimas muudatusettepanekute tegemine kehtivasse Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade dokumenti (2005). „Murettekitav on asjaolu, et muudatusettepanekud on ette nähtud jõustuma vaikimisi. Lisaks ka see, et läbirääkimised toimuvad suures osas üldsuse eest varjatult. Eestis pole seni toimunud ühtegi WHO lepingute muudatusi puudutavat avalikku arutelu,“ selgitas ta.

Plaanitavate muudatuste vastu on petitsiooni algatajad terve rea põhjuste tõttu:

 • Tuleviku tervisekriiside korral muutuksid legaalseks nii sundisolatsioon, sundvaktsineerimine kui sundravi.
 • Muudatusettepanekute dokumendis on maha kriipsutatud teksti osad, mis räägivad inimõiguste, inimväärikuse ja põhiõiguste austamisest. Need mõisted on asendatud märksa ähmasemate õigluse, kaasatuse ja sidususe mõistetega, mis ei kata mingil moel kehalise puutumatuse ja informeeritud nõusoleku põhimõtteid.
 • Covid-19 kriisis kasutatud meetmed, mis on tänaseks tagantjärgi kohtulikult ebaseaduslikeks tunnistatud, oleksid tuleviku tervisekriisides igati legaalsed ja muutuksid meile kohustuslikuks.
 • Mitmed muudatusettepanekud on hoiatavalt sarnased koroonakriisis Hiinas kasutusele võetud karmide meetmetega.
 • Rahvatervise hädaolukorras saaks WHO sundida meid eirama siseriiklikke seadusi, kaasa arvatud Eesti Vabariigi põhiseadust.

Saarma juhtis tähelepanu, et esimene oluline kuupäev muudatusettepanekutega seoses on 1. detsember. Nimelt on esimene muudatus seotud sellega, et WHO lühendas kõikide muudatusettepanekute jõustumistähtaega. Eesti riik saab kuni 1. detsembrini teatada, et ei nõustu tähtaegade lühendamisega ja seda kuupäeva peab silmas ka algatatud petitsioon: „Kui Eesti riik saadab enne käesoleva aasta 1. detsembrit WHO peadirektorile lühivormis teate, et me ei nõustu Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade jõustumistähtaja lühendamisega, siis saab meie riik ühe aasta ajapikendust ja muudatusettepanekud hakkavad kehtima meile 12 kuu asemel 24 kuud pärast nende kinnitamist.”

Ehk siis petitsioonis palutakse just see teavitus WHO-le vormistada. Petitsioonile saab allkirja anda siin. Täna keskpäevaks oli eile allkirjastamiseks avaldatud petitsioon kogunud 2404 allkirja. See tähendab, et petitsiooni saab riigikogule üle anda, sest selleks vajaminevad 1000 allkirja on kokku saadud. Allkirju kogutakse 28. novembrini.

Täna kl 17 toimub ka pressikonverents, kus teemat selgitavad Šveitsi jurist Philipp Kruse, Ameerika Ühendriikide sisearst Dr. Meryl Nass, Ühendkuningriigi parlamendi liige Andrew Bridgen ja Eesti riigikogu liige Anti Poolamets.

Toeta

Avaldame MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased petitsiooni täismahus:

Pöördume Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Vabariigi Riigikogu liikmete poole palvega saata Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektorile teadaanne, et Eesti ei nõustu Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade muudatusettepanekute jõustumise lühema tähtajaga.

Käimas on WHO töörühma poolt algatatud muudatusettepanekute tegemine kehtivasse Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade dokumenti (2005). Murettekitav on asjaolu, et läbirääkimised toimuvad suures osas üldsuse eest varjatult. Lisaks ka see, et muudatusettepanekud on ette nähtud jõustuma vaikimisi. Oleme mitmete planeeritavate muudatuste vastu, kuna:

 • Muudatusettepanekute dokumendis on maha kriipsutatud teksti osad, mis räägivad inimõiguste, inimväärikuse ja põhiõiguste austamisest. Need mõisted on asendatud märksa ähmasemate õigluse, kaasatuse ja sidususe mõistetega, mis ei kata mingil moel kehalise puutumatuse ja informeeritud nõusoleku põhimõtteid.
 • Covid-19 kriisis kasutatud meetmed, mis on tänaseks tagantjärgi kohtulikult ebaseaduslikeks tunnistatud, oleksid tuleviku tervisekriisides igati legaalsed ja muutuksid meile kohustuslikuks.
 • Mitmed muudatusettepanekud on hoiatavalt sarnased koroonakriisis Hiinas kasutusele võetud karmide meetmetega.
 • Rahvatervise hädaolukorras saaks WHO sundida meid eirama siseriiklikke seadusi, kaasa arvatud Eesti Vabariigi põhiseadust.

Väljavõtted Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade (International Health Regulations, IHR) muudatusettepanekute dokumendist: [1]

LK 3. Artikkel 3, Punkt 1

Käesolevate eeskirjade rakendamisel austatakse täielikult inimeste väärikust, inimõigusi ja põhivabadusi, lähtutakse õigluse, kaasatuse, sidususe põhimõtetest ja kooskõlas liikmesriikide ühistest, kuid diferentseeritud kohustustest, võttes arvesse nende sotsiaalset ja majanduslikku arengut.

LK 17. Artikkel 18, Punkt 1

WHO poolt liikmesriikidele nende inimeste kohta antud soovitused* võivad sisaldada järgmisi nõuandeid:

 • mingeid erilisi tervisekaitsemeetmeid ei soovitata;
 • vaadata läbi reisimise ajalugu mõjutatud piirkondades;
 • vaadata üle arstliku läbivaatuse ja laborianalüüside tõendid;
 • nõuda arstlikku läbivaatust;
 • vaadata üle tõendid vaktsineerimise või muu profülaktika kohta;
 • nõuda vaktsineerimist või muud profülaktikat;
 • viia kahtlustatavad isikud rahvatervise järelevalve alla;
 • rakendada karantiini või muid tervisekaitsemeetmeid kahtlustatavate isikute suhtes;
 • rakendada mõjutatud isikute isoleerimist ja vajadusel ravi;
 • rakendada kahtlustatavate või mõjutatud isikute kontaktide jälgimist;
 • keelata kahtlustatavate ja mõjutatud isikute sisenemine;
 • keelata mittemõjutatud isikute sisenemine mõjutatud piirkondadesse; ja
 • rakendada mõjutatud piirkondadest pärit isikutele väljumiskontrolli ja/või piiranguid.

Võimalike tervisekriiside reguleerimist puudutavaid rahvusvahelisi dokumente on kaks:

 1. Tervise-eeskirjade muudatuste dokument, mis rakendub automaatselt.
 2. WHO CA+ ehk uus pandeemialeping, mis peab läbima ratifitseerimisprotsessi iga riigi parlamendis.

Kui Eesti riik saadab enne käesoleva aasta 1. detsembrit WHO peadirektorile lühivormis teate, et me ei nõustu Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade jõustumistähtaja lühendamisega, siis saab meie riik ühe aasta ajapikendust ja muudatusettepanekud hakkavad kehtima meile 12 kuu asemel 24 kuud pärast nende kinnitamist. [2]

Toeta rahvaalgatust! Võtame Eesti riigile lisaaega, et nimetatud dokument koos juristide, inimõiguste spetsialistide, arstide ja teadlastega läbi töötada.

_______________________________________________________________________________

* Kui seni kehtivas dokumendis tähendab soovitus mittesiduvat nõuannet, siis muudatuste tulemusel on definitsioonist sõna “mittesiduv” maha tõmmatud.

Viited:

 1. WHO Second Meeting of the Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005), Provisional agenda item 6 https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf
 2. WHO Seventy-fifth World Health Assembly, Agenda item 16.2 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R12-en.pdf
Kogume 25 000€ järgmise poolaasta tegevuseks – palume Sinu toetust!
TOETA SOBIVA SUMMAGA TÄNA
Kommentaaride teavitused
Teavitus
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments