Riigikogu komisjon pööras WHO lepingute arutelu farsiks

WHO teemalise pöördumise algatajad: sisulise arutelu asemel kujutati teemat vandenõuteooriana.

Kaari Saarma, MSc molekulaarbioloogias;
Aune Altmets, farmatseut ja MSc molekulaarses biokeemias;
Pille Javed, rahvatervise spetsialist;
Helen Lasn, perearst, PhD

20. märts 2024

Kaari Saarma, MSc molekulaarbioloogias;
Aune Altmets, farmatseut ja MSc molekulaarses biokeemias;
Pille Javed, rahvatervise spetsialist;
Helen Lasn, perearst, PhD

Kui meeldib:
Jaga postitust:
Toeta järgmise loo valmimist
Toeta täna

Veebruari keskel käsitles Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased poolt algatatud ja tuhandete inimeste allkirjastatud WHO uusi leppeid puudutavat kollektiivset pöördumist. Pöördumises juhiti tähelepanu lepetega seotud murekohtadele, kuid nende faktitäpse analüüsi asemel tegeleti istungil petsitsiooni algatajate tagaselja naeruvääristamisega.

Kokkuvõte

 • Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) arutas 16. veebruaril Maailma Terviseorganisatsiooni (World Health Organization – WHO) uute lepingutega seotud kollektiivset pöördumist, mille algatas MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased.
 • ELAKi esimehe Liisa Pakosta (Eesti 200) poolt juhitud ja kavandatud arutelu1 toimus sisuliselt pöördumise algatajate selja taga. Istungil osaleda soovinud algatajaid ei lubatud arutelule.
 • Pöördumise faktitäpse ja detailse käsitlemise asemel toimus istungil pöördujate avalik halvustamine. Sisulise kriitika asemel kasutati paljasõnalisi väiteid, toomata nende taha ühtki viidet pöördumise aluseks olnud WHO lepingutest või muudest dokumentidest.
 • Otseste valede, kallutatud info ja demagoogiavõtete abil seoti pöördumine ja selle algatajad eksitavalt Venemaa mõjutustegevuse ja vandenõuteooriatega.
 • Meedikud ja teadlased saatsid 15. märtsil Vabariigi Valitsusele ja Riigikogu liikmetele märgukirja, milles esitatakse taotlus uue istungi korraldamiseks.2
 • Lisaks saadeti Õiguskantslerile 18. märtsil avaldus, milles esitati palve kontrollida, kas WHO lepingute arutelu EL asjade komisjonis vastas hea halduse tavale ning anda selle kohta oma avalik hinnang.

Petitsioon kutsus üles valvsusele uute WHO lepingute teemal

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased saatis 29. novembril Eesti Vabariigi Valitsusele ja Riigikogu liikmetele märgukirja3 palvega mitte nõustuda WHO Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade muudatusettepanekute4 jõustumise lühendatud tähtajaga. Märgukirjas paluti valitsuse esindajal saata WHO peadirektorile teade tähtaja lühendamise tagasilükkamise kohta hiljemalt 30. novembril 2023.

Koos märgukirjaga saadeti Riigikokku ka petitsioon, mis kogus üheksa päevaga 6234 toetusallkirja.5 Pöördumises kutsuti koostööle: “Võtame Eesti riigile lisaaega, et nimetatud dokument koos juristide, inimõiguste spetsialistide, arstide ja teadlastega läbi töötada.“

Petitsioon, millega juhiti tähelepanu WHO uute lepetega seonduvatele murekohtadele, kogus üheksa päevaga 6234 toetusallkirja. Foto: kuvatõmmis.

Märgukirjas ja petitsioonis märgiti, et WHO Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade muudatused on ette nähtud jõustuma vaikimisi ning et läbirääkimised toimuvad suures osas üldsuse eest varjatult. Lisaks toodi välja rida näiteid ohtude kohta, mis muudatuste jõustumisel võiksid kaasneda:

 • Artikli 18 lõige 1 sisaldab soovitusi, millest osa on hoiatavalt sarnased koroonakriisi ajal Hiinas kasutusele võetud karmide meetmetega ja mis on tänaseks tagantjärgi kohtulikult ebaseaduslikeks tunnistatud. Tuleviku tervisekriiside korral võib WHO anda soovitusi nii sundisolatsiooni, sundvaktsineerimise kui sundravi rakendamise kohta. Isegi kui rakendamine jääks iga riigi enda otsustada (mis pole hetkel sugugi üheselt selge), näitas koroonakriis, et pigem lähtuvad riigid, sh Eesti, valikute tegemisel just sellistest rahvusvahelistest (WHO) soovitustest. Olgu meetmed pealegi ebateaduslikud ja inimeste põhiõigusi piiravad, ent kui puudub vastuolu rahvusvaheliste soovitustega, muutub võimalus neid kohtus tühistada vähetõenäoliseks.
 • Artikli 3 lõikes 1 on maha tõmmatud, et eeskirjade rakendamisel austatakse täielikult inimeste väärikust, inimõigusi ja põhivabadusi. Need mõisted on asendatud märksa ähmasemate õigluse, kaasatuse ja sidususe mõistetega, mis ei kata mingil moel kehalise puutumatuse ja informeeritud nõusoleku põhimõtteid.
 • Muudatusettepanekud võimaldaksid ilma tegeliku ja tõsise riskita kuulutada välja rahvatervise hädaolukorra ning kehtestada ennetus-, kaitse- ja kontrollimeetmed praktiliselt ükskõik millisel ettekäändel. Sellisel kujul on võimatu kontrollida majanduspoliitiliste sidusgruppide huvidest tekitatud kunstlikke hädaolukordi.

WHO uued lepingud vajavad kõrgendatud valvsust liikmesriikidelt ka seetõttu, et koroonakriisis minetas organisatsioon oma soovitustes varasema teaduspõhise lähenemise.6 7 WHO sobivus tsentraalse tervisekriisi koordineerijana on tänasel päeval äärmiselt küsitav.

Istungil osaleda soovinud pöördumise algatajaid ei lubatud arutelule

ELAK pidi arutama pöördumist 16. veebruaril Saaremaal. Kui teistele istungil esinejatele saadeti kutse 6. veebruaril, siis pöördumise algatajaid teavitati alles 10. veebruaril ehk vaid neli tööpäeva enne istungi toimumist. See on kõnekas, pidades silmas asjaolu, et istung toimus Saaremaal.

MTÜ avaldas soovi osaleda kolme esindajaga ja kokku 20 minuti pikkuse ettekandega:

Meie poolt osalevad virtuaalselt: 

Pille Javed, Rahvatervise spetsialist, Helen Lasn, MD, PhD, Philipp Kruse, jurist.“

Sellest keelduti. Pöördumise algatajaid ei teavitatud enne istungit selle pikkusest, formaadist, keelest ega teistest osalejatest. Seda isegi mitte pärast kirjalikku küsimust. Arutelul lubati osaleda vaid ühel pöördumise algatajate esindajal kuue minuti pikkuse ettekandega. MTÜ valis end esindama 25-aastase staažiga Šveitsi juristi Philipp Kruse, kes on rahvusvaheliselt tuntud spetsialist WHO lepingute teemal. Kruse käis novembris WHO lepingutega seotud probleemidest rääkimas ka Eestis. Toona WCH Estonia poolt korraldatud pressikonverentsile said kutse mitmed riigi juhtimisega seotud institutsioonid ja isikud, sh ELAKi istungit juhatanud Liisa Pakosta, istungil osalenud Irja Lutsar, terviseminister Riina Sikkut jt, kuid kutse võttis vastu vaid mõni üksik opositsiooni kuuluv Riigikogu saadik.

Novembris Eestit külastanud Philipp Kruse andis toona intervjuu ka Vabaduste Portaalile. Foto: vabadused.ee.

MTÜ ootas Riigikogu komisjonilt sisulist arutelu pöördumise aluseks olnud WHO dokumentide teemal. Eesmärgiks oli saada ja/või anda võimalikult täpsed vastused istungil tekkida võivatele rahvusvahelist õigust puudutavatele küsimustele. Seda pealegi oludes, kus kõnealuste dokumentide ametlikud tõlked eesti keeles puuduvad. Suur osa istungi ajast aga täideti rääkides vene propagandast, infooperatsioonidest, vandenõuteooriatest ja muudest pöördumisega mitte seotud teemadest, ning tagatipuks tegeleti veel pöördumise autorite halvustamisega.

Paljasõnalised väited, demagoogia ja valed

Istungil kõlanud ebatõesete väidete ja ebaeetiliste demagoogiavõtete piinlikuks näiteks on tsitaat istungit juhatanud Liisa Pakosta sõnavõtust:

Vahepeal saab igaüks oma peaga mõelda, et miks mitte ükski Eesti õigusteadlane ei olnud valmis ühelgi moel kommenteerima avalikku pöördumist väidetavatest WHO sunnimeetmetest, miks tuli avaldajatel leida see ettekandja Šveitsist, isegi väljaspoolt Euroopa Liitu, miks ettekandja ei esitanud ühtki fakti, vaid rääkis lihtsalt üldsõnaliselt, kuidas kohe võetakse Eestilt suveräänsus ära ja lõppeb inimõiguste austamine”.8

Liisa Pakosta repliik on oma inetuses suisa koomiline, arvestades et:

 • MTÜ esindajatel – Helen Lasnil ja Pille Javedil – ei lubatud istungil osaleda;
 • ELAKile oli enne istungit saadetud Philipp Kruse põhjalik inglisekeelne ettekanne, mille 72 slaidi lahkasid detailselt WHO dokumentidega kaasnevaid ohte;
 • Pakosta piiras Kruse sõnavõtu viiele minutile, mis välistas keerulise teema detailse käsitluse;
 • Pakosta ise võttis korduvalt sõna ilma ajalise piiranguta (kokku ca 30 min istungist), käsitlemata seejuures faktitäpselt ühtki pöördumise väidet;
 • Krusele ei esitatud ühtegi küsimust ega täpsustust.

WHO Eesti esinduse juht Kristina Köhler tõi oma ettekandes välja, et pöördumises esitatu ei vasta tõele. Selleks kasutas ta paljasõnalisi väiteid, nagu “see on lausvale”, toomata nende toetuseks ühtki punkti WHO lepingutest või nende mustanditest. Selline väitluskultuur ei tee au selle viljelejale ning oleks erapooletu komisjoni esimehe pannud küsima täpsustavaid viiteid ja põhjendusi nimetatud väidetele. Kui pöördumises esitatu oli tõesti vale, oleks WHO Eesti esinduse juht ka kerge vaevaga need viited leidnud.

Pöördumine seostati alusetult Vene propaganda ja vandenõuteooriatega

Pakosta valmistas aruteluks ette kasutades ka tehisaru ChatGPT abi. Oma küsimusele: “Kuidas on niisugune lugu juhtunud, et Eestis on tehtud kollektiivne pöördumine, mille tekst on väga sarnane kollektiivsetele pöördumistele teistes riikides?” sai Pakosta järgmise vastuse: “Ehk siis tehistaibu andmetel on tõenäoliselt tegemist koordineeritud infooperatsiooniga”.

Samal ajal näitas Pakosta ettekande slaidi pealkirjaga: “VENE PROPAGANDA, valeinfo ja mõjutustegevus.”

ELAKi esimees Liisa Pakosta räägib sellest, mida ChatGPT talle vastas. Samal ajal kuvatakse ekraanile järgmise Venemaa infooperatsioone puudutava ettekande avaslaid. Video algab siin kohast, kus Pakosta oma tegevusest räägib.

Miks tellis Liisa Pakosta istungile kaks ettekannet vene propaganda, valeinfo ja vandenõuteooriate teemal? Sellega loodi eksitav mulje, justkui oleks nendel teemadel mingi seos Eesti arstide ja teadlaste ühinguga. Ettekande vene propaganda ja valeinfo teemal pidas kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna strateegilise kommunikatsiooni ja infooperatsioonide nõunik, kolonelleitnant reservis Jaanus Sägi.

Kommunikatsiooniekspert Ilmar Raag rääkis aga vandenõuteooriatest nii, et ühtegi nime mainimata oli ilmne, et ettekandes kõlanud “sotsiaalne grupp, kes on rongilt maha jäänud, kes tunneb, et ta on maha jäänud ühiskonna arengust“, “kes kannab oma frustratsiooni kellegile teisele üle”, oli mõeldud ülekantud tähenduses kirjeldama kollektiivse pöördumise algatajaid ja allkirjastajaid. Lisaks jäi mulje, et pöördumise toetajaid iseloomustab ängile ja frustratsioonile lisaks ka võimetus teemadest aru saada: “Riigid ja veel enam rahvusvahelised organisatsioonid on muutunud nii keeruliseks, et ilma erialase ettevalmistuseta tavalised inimesed ei saa neist aru” ja “Kuidas me saame süüdistada midagi, millest me tegelikult aru ei saa? Vastus ongi see, et me leiutame sinna teooria taha, me ratsionaliseerime oma frustratsiooni”.

Raag sidus pöördumise nii vandenõuteooriate kui ka vene infooperatsioonidega: “Tuleme tagasi WHO juurde, ma näen seda mustriliselt väga sarnasena taoliste infooperatsioonide reas (Raag oli eelnevalt kirjeldanud Venemaa infooperatsioone), mille eesmärgiks on aeglustada institutsioonide tööd ja läbi kaose momendi vähendada riikide võimalust kriisidele reageerida. Miks see on keeruline probleem? Ühest küljest on kindlasti olemas täiesti siiraid inimesi, kes kardavad, kes ei saa aru ja kes ei ole kindlasti organiseerijad, ja siis on teiselt poolt need, kes kasutavad neid inimesi ära. Vaatame, kus veel on taolised grupid tekkinud, me näeme selget mustrit, need on kõik läänekoalitsiooni riigid ja me ei näe nende hulgas suurt geopoliitilist vastast, mis peaks nii mõndagi selgitama.”

Tegelikkuses on MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased töötanud ilma välismaise rahastuseta. Ühingu arstid ja teadlased on töötanud vabatahtlikuna, südametunnistuse ajendil, soovist ühiskonda teadmistepõhiselt aidata. Ühingu liikmed pole saanud oma töö eest tasu.

Asjaolul, et Eesti meedikute ja teadlaste petitsioon sarnaneb teistes riikides koostatud pöördumistele, on lihtne põhjus, mille mõistmiseks piisab lihtsast loogikast. Nimelt sisaldab pöördumine arvukaid otsetsitaate WHO dokumentidest, mille sisu peabki jääma samaks erinevatesse keeltesse tõlgituna.

Pöördumise teksti ei kuvatud kordagi ekraanile ligi 2,5-tunnise arutelu ajal

Lisaks infoopratsioone ja propagandat puudutanud ettekannetele peeti istungil seda juhatanud ELAKi esimehe Liisa Pakosta palvel veel mitu ettekannet, mis polnud seotud pöördumise ega WHO-ga. Teistel teemadel tehtud ettekandeid võis olla huvitav kuulata, ent miks planeeriti need istungile, mis pidi arutama WHO-teemalist pöördumist, mille algataja poolse ettekande pidi ajapuudusel piirama 5 min pikkuseks sõnavõtuks?

Kui koosolek oli väldanud juba üks tund ja 47 minutit esitas ELAKi liige Arvo Aller kriitilise küsimuse – miks ei arutatud istungil konkreetset pöördumist ja selles osutatud punkte WHO dokumentides? Miks ei kuvatud arutelu ajal kordagi ekraanile taustaks rahvaalgatuse sisu? Aller tõi esile, et mitmed ettekanded polnud seotud rahvaalgatuse sisuga. Aller tundis muret, kas algatajad ikka olid arutelule kutsutud?

Pakosta vastas, et pöördumise algatajad olid kutsutud, kuigi tegelikult oli algatajate osalemine piiratud – lubati osaleda vaid ühel esindajal.

ELAKi liige Anti Poolamets protesteeris sellise istungi formaadi vastu, kus petitsiooni algataja saab üksnes mõne minuti rääkida ning ülejäänud aja jooksul toimub algatajate halvustamine infosõja spetsialistide poolt. Poolamets soovis käsitleda detailselt WHO dokumentide probleemseid punkte, ent talle pakutud napp kahe minuti pikkune sõnavõtt ei võimaldanud seda.

ELAKi liige Anti Poolamets (EKRE) kritiseerib sellise istungi korraldamist. Video algab siin Poolametsa sõnavõtust.

Vaja on uut istungit kollektiivse pöördumise sisuliseks aruteluks

Võiks eeldada, et kollektiivse pöördumise aruteluks kutsutakse ühe laua taha nii selle koostajad kui ka antud teemal kaasa rääkida soovivad eksperdid. See võiks olla nii demokraatlikus riigis, mida esindavad ausameelsed poliitikud, eriti kui kõne all on soov usaldust taastada, nagu mainis istungil oma sõnavõtus terviseminister Riina Sikkut. ELAKi istung kujunes aga algatajaid halvustavaks infooperatsiooniks. Kuivõrd istung ebaõnnestus täielikult, tuleb see korraldada uuesti.

Meedikud ja teadlased taotlevad uut ELAKi istungit või teemat olulise riikliku küsimusena käsitlevat Riigikogu istungit:

a) milles saavad osaleda vähemalt kolm esindajat, et lisaks pöördumise algatajatele oleks võimalik kaasata ka rahvusvahelisi eksperte;

b) milles toimub sisuline ja teemat puudutav arutelu;

c) mille toimumisest teavitatakse osapooli vähemalt seitse tööpäeva ette;

d) mis toimuks hiljemalt aprilli lõpus (2024).

Uue istungi korraldajal tuleks silmas pidada, et kollektiivne pöördumine põhineb konkreetsel rahvusvahelisel dokumendil, kus tuuakse välja punktid, mis võivad olla ohuks meie riigi autonoomsetele otsustele ja põhiseaduslikule korrale. Olgugi et hetkel on tegu dokumendi tööversiooniga, tuleb pöördumise aluseks olevad väited ümber lükata toetudes kas sama dokumendi teistele punktidele või mõnele muule rahvusvahelisele lepingule, mis on ülimuslik kõne all oleva lepingu suhtes. Meedikud ja Teadlased ootavad järgmiselt istungilt sisulist arutelu.

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased koondab üle 60 erineva spetsialisti. Oluline on märkida, et MTÜ koondab ja esindab ka neid, kes ei julge repressioonide kartuses oma nime all rääkida.

Viited:

1ELAK peab WHO pandeemialeppe teemal avaliku istungi. 16.02.2024. Pressiteated, Euroopa Liidu asjade komisjon. https://www.riigikogu.ee/pressiteated/euroopa-liidu-asjade-komisjon-et-et/elak-peab-who-pandeemialeppe-teemal-avaliku-istungi/

2Märgukiri: WHO lepingute arutelu Riigikogu EL asjade komisjonis ebaõnnestus – sisulise diskussiooni asemel püüti marginaliseerida nii teemat kui petitsiooni algatajaid,.MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased, 15.03.24 https://meedikud-teadlased.ee/poordumised/who-lepingute-arutelu-riigikogu-el-asjade-komisjonis-ebaonnestus-sisulise-diskussiooni-asemel-puuti-marginaliseerida-nii-teemat-kuipetitsiooni-algatajaid

3Märgukiri MTÜ rahvaalgatusest. 29.11.2023 https://meedikud-teadlased.ee/poordumised/margukiri-who-rahvusvaheliste-tervise-eeskirjade-muudatusettepanekute-teemal/

4WHO Second Meeting of the Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005), Provisional agenda item 6. 6 February 2023 https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf

5Ei WHO sunnimeetmete rakendamisele! MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased, Kaari Saarma, Pille Varmann, Joona Sõsa, Tiia Liivalaid, Helen Lasn, 17.11.2023 https://rahvaalgatus.ee/initiatives/a1dc806b-f963-4e35-9df2-fecae468207e

6Glück, T.L. Analüüs: Kas koroonameetmed põhinesid teadusel? 2. osa, 12.09.2023 https://vabadused.ee/analuus-kas-koroonameetmed-pohinesid-teadusel-2-osa/

7Glück, T.L. Analüüs: AMETLIKUD COVID-19 VÄITED – puutumatu valeinfo ehk millal faktikontroll vaikib, 3. osa, 21.02.24 https://vabadused.ee/analuus-ametlikud-covid-19-vaited-puutumatu-valeinfo-ehk-millal-faktikontroll-vaikib-3-osa/

8WHO pandeemialeppest. ELAKi avaliku istungi salvestus. 16.02.2024. https://www.youtube.com/watch?v=jJSoKccZ1_w

Kogume 25 000€ järgmise poolaasta tegevuseks – palume Sinu toetust!
TOETA SOBIVA SUMMAGA TÄNA
Kommentaaride teavitused
Teavitus
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments