Tervisevalikute vabadus

Valikuvabadus ja teadlik nõusolek on põhiväärtused, mis peaksid määrama kõik tervishoiu ja meditsiiniliste protseduuride puhul võetavad meetmed. Sellised põhimõtted kajastuvad mitmes rahvusvahelises otsuses ja lepingus, mis lepiti kokku pärast Teist maailmasõda. Nürnbergi seadustikus (1947) ja ÜRO poolt 1966. aastal vastu võetud ja 1976 jõustunud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis on kirjeldatud teaduslikke ja meditsiinilisi protseduure ning subjektide individuaalseid õigusi käsitlevaid põhiprintsiipe. Need keelavad meditsiiniliste või teaduslike katsete läbiviimise ilma subjekti vaba ja teadliku nõusolekuta.

Teadlik nõusolek on eriti oluline põhimõte, millega rõhutatakse, et patsienti tuleks piisavalt teavitada konkreetse meditsiinilise protseduuri või sekkumise riskidest, kasust ja alternatiividest, et ta saaks teha oma ravi ja tervise kohta kaalutletud ja vabatahtlikke otsuseid. See tuleneb patsiendi õigusest määrata ise, mis tema kehaga juhtub.